Eski bizin kapav koz kreol dan parlement pou ki tou dimoun kompran seki pe passer ?

    706

    Eski bizin kapav koz kreol dan parlement pou ki tou dimoun kompran seki pe passer ?

    Article précédentEski bizin introduire ledikation civic dan ban lekol ?
    Article suivantEski minis Maneesh Gobin ek PPS Rajanah Dhaliah bizin demisioner?